Gaceta Médica Barcelona | viernes, 31 de marzo de 2017 h |

La Unitat de Ginecologia Oncològica i Patologia del Tracte Genital Inferior del Servei de Ginecologia Vall d’Hebron és la primera de l’Estat que aplica un protocol de recuperació intensificada (també coneguda com a ERAS, o enhanced recovery after surgery) a l’abordatge de la cirurgia en casos de càncer d’ovari, un tipus d’intervenció que afecta tota la cavitat abdominal i que fa necessària la realització de reseccions intestinals, peritonectomies, limfadenectomies completes i resecció d’òrgans abdominals. En breu s’implementarà a tota la cirurgia ginecològica i, més endavant, a la de mama.

La iniciativa inclou una visió global del procés des del diagnòstic fins a l’alta hospitalària. Es basa a aplicar el principi de recuperació intensificada, és a dir, treballar des d’un primer moment amb la pacient per preparar-la no només per a la cirurgia, sinó també per a la seva recuperació. És l’anomenada via RICA (Recuperació Intensificada en Cirurgia Abdominal, del Grup Espanyol de Rehabilitació Multimodal).

En aquest sentit, en el procés preoperatori es treballa amb la Unitat de Suport Nutricional per valorar l’estat nutricional de la pacient i preparar-la abans d’entrar a quiròfan, es redueix el dejú a 2 hores, ja que s’administra una solució de maltrodextina pel confort de la pacient i per reduir la resistència insulínica. Això fa que no sigui necessari preparar el còlon. A la vegada, durant la intervenció quirúrgica s’eliminen els drenatges, excepte en casos de resecció gàstrica o pleural, i la sonda nasogàstrica, s’utilitza anestèsia epidural per reduir el dolor, fluïdoteràpia dirigida i altres tècniques destinades a afavorir el postoperatori, com ara les destinades a evitar la hipotèrmia de la pacient. En aquesta darrera fase no cal administrar els tipus d’opiacis més potents i es prescindeix, d’acord amb els nutricionistes, de la nutrició parenteral. Tot plegat permet a la pacient començar a moure’s abans i iniciar abans la ingesta normal d’aliments, fins i tot en procediments que inclouen una o vàries reseccions intestinals.

El nou protocol ha estat validat amb un assaig clínic, el primer del seu tipus al món. Els professionals del servei han analitzat 50 casos de cirurgia de càncer d’ovari. A 25 d’ells es van aplicar les mesures previstes i els resultats es van comparar amb altres 25 casos tractats amb el sistema anterior. Les pacients que van ser tractades seguint els principis del protocol van rebre l’alta dos dies abans (7 dies d’ingrés per 9 l’altre grup), les complicacions postoperatòries menys greus es van reduir a la meitat i no es va produir cap reingrés.