GM Barcelona | jueves, 22 de diciembre de 2016 h |

Investigadors del grup de TGF-beta i Càncer de l’Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), en col·laboració amb el King’s College de Londres, han demostrat el paper de la NADPH oxidasa NOX4 com a inhibidor de la transició epiteli-ameboide, un procés que contribueix a la migració i invasió de les cèl·lules tumorals. En estudis anteriors, els investigadors ja havien proposat NOX4 com un supresor tumoral en el fetge, ja que inhibeix la proliferació cel·lular. “En aquest treball, vam demostrar que NOX4 és també un important inhibidor de la invasió i metàstasi de les cèl·lules tumorals del fetge”, explica Isabel Fabregat, líder del grup de recerca de l’IDIBELL.

Els estudis in vitro indiquen que silenciar NOX4 en cèl·lules hepàtiques tumorals indueix un moviment migratori que es coneix com ameboide. El moviment ameboide, relacionat amb la contractilitat de les cèl·lules, està regulat per la família de proteïnes Rho; una major expressió d’aquestes proteïnes dóna lloc a aquest tipus de moviment, associat amb metàstasis agressives. En l’estudi en pacients, s’observa que un important nombre de casos tenen silenciat NOX4; a més, aquells pacients amb una baixa expressió de NOX4 i una alta expressió de proteïnes Rho, presenten molt pitjor pronòstic. “Això atorga al nostre estudi in vitro una rellevància traslacional, ja que proposa nous biomarcadores pronòstic per a aquest tipus de càncer”, comenta la investigadora de l’IDIBELL.

NOX4 està regulat a nivell transcripcional per la citocina TGF-beta, estudiada pel grup de recerca des de fa més de 15 anys. Se sap que TGF-beta actua com supresor tumoral en estadis primerencs, però pasa a ser un inductor en estadis tardans. D’acord amb estudis previs del grup, quan el nivell d’expressió de NOX4 és alt, TGF-beta s’estaria comportant com supresor i la utilització de fàrmacs inhibidors de TGF-beta seria contraproduent. El present estudi suggereix que quan el nivell d’expressió de NOX4 és baix i el de proteïnes Rho és alt, els pacients podrien ser candidats per a aquest tipus de fàrmacs. “Així doncs, la baixa expressió de NOX4 no solament podria emprar-se com a marcador de mal pronòstic, sinó també com a marcador per a la utilització de fàrmacs inhibidors de TGF-beta”, conclou Fabregat.