| martes, 19 de febrero de 2013 h |

A través d’aquestes línies voldria expressar el meu reconeixement per l’excel•lent iniciativa que suposa l’edició catalana de la Gaceta Médica. Des del Departament de Salut valorem molt positivament la posada en marxa d’aquesta edició d’una publicació de l’àmbit de la salut, amb la difusió i notorietat que té, amb el valor afegit que comporta el compromís per la llengua catalana i i un pas més en la consolidació i normalització del seu ús en els àmbits mèdic i científic.

Estic convençut que aquesta edició tindrà un llarg camí i continuarà fent arribar als professionals de la medicina l’actualitat del món sanitari del nostre país amb tot el rigor al qual ja ens té acostumats, amb aquesta mirada més propera que hi podrà aportar en poder tractar temes des del i sobre el sistema sanitari català.

Com és ben sabut, la situació actual de l’exercici de les professions sanitàries al nostre país i del sistema sanitari en el seu conjunt ve molt determinat pel context econòmic existent a Europa.

No ens hem d’enganyar sobre l’existència de dificultats importants que ens condicionen d’una forma evident, però hem de ser capaços de transformar les dificultats actuals en oportunitats per consolidar la sanitat pròpia de Catalunya com un referent de qualitat i excel•lència. I això passa ineludiblement per continuar introduint en el nostre sistema de salut les reformes necessàries per fer-lo sostenible i alhora assolir els millors resultats de salut entre la població.

Durant anys s’han anat ajornant les reformes que el nostre sistema de salut requeria, però ara és essencial introduir aquestes transformacions per adaptar el sistema de salut a les necessitats actuals de la població i per obtenir els màxims beneficis, en termes de salut, amb els recursos econòmics que tenim al nostre abast.

A Catalunya, durant la passada legislatura ja vam iniciar aquest camí de reformes a través del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015, que és el nostre instrument per a la transformació del model assistencial. Ara, durant el 2013 i els anys següents hem de continuar avançant en aquesta direcció. És l’hora de les reformes que aportin sostenibilitat al sistema sanitari i que en garanteixin i consolidin els valors: la universalitat, la qualitat, l’equitat i l’excel•lència.

No hi ha dubte que l’entorn és complicat, que els objectius de dèficit que ens imposen condicionen qualsevol política pública, però tenim espai i oportunitats de millora. Tots plegats hem de ser capaços d’identificar aquestes oportunitats i d’aprofitar-les per enfortir el nostre sistema sanitari. El sector ha fet ja esforços molt importants, que hem de reconèixer; ara, amb les reformes del Pla de Salut, estem posant les bases, amb les aportacions de tots, per un sistema de salut perdurable i més sòlid.

Boi Ruiz

Conseller de Salut