GM Barcelona | viernes, 15 de enero de 2016 h |

Investigadors del grup d’Envelliment i Càncer de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell) han demostrat que les característiques de les cèl·lules mare del càncer canvien durant la progressió dels carcinomes escatosos de pell, generant tumors més agressius i amb major capacitat metastàtica.

Estudis anteriors van demostrar que en la majoria dels tumors hi ha cèl·lules cancerígenes que mostren propietats similars a les cèl·lules mare adultes. Aquesta població de cèl·lules cancerígenes, anomenades cèl·lules mare tumorals (CMT), són responsables del creixement tumoral i de la generació de metàstasi.

Els investigadors del grup d’Envelliment i Càncer han generat models de ratolí que permeten caracteritzar la funció i regulació de les cèl·lules mare tumorals durant la progressió dels carcinomes escatosos de pell, des d’estadis inicials, on aquestes cèl·lules conserven característiques de diferenciació epitelial i una baixa capacitat metastàtica, fins carcinomes altament agressius, indiferenciats i amb una elevada capacitat per generar metàstasi. Els seus resultats demostren que la freqüència de les cèl·lules mare tumorals augmenta dramàticament en els carcinomes avançats, mostrant a més una forta inducció del programa de transició epiteli-mesènquima, el qual afavoreix la disseminació d’aquestes cèl·lules a altres teixits i, en conseqüència, la generació de metàstasi. A més, els mecanismes que regulen la proliferació, supervivència i disseminació de les cèl·lules mare tumorals canvien durant la progressió tumoral. Així, mentre que la via dependent d’EGFR juga un paper important promovent el creixement d’aquestes cèl·lules en carcinomes escatosos primerencs, aquesta via està atenuada en carcinomes avançats i s’indueixen les vies que depenen d’FGFR1 i PDGFRA, responsables de promoure respectivament un creixement tumoral agressiu i la metàstasi. L’anàlisi de mostres de pacients va demostrar que de forma similar al descrit en tumors de ratolí, els carcinomes escatosos recurrents presenten una forta inducció del programa de transició epiteli-mesènquima i de l’expressió dels receptors i lligands de les vies de PDGFRA i FGFR1.