José A. Rodríguez Barcelona | viernes, 21 de marzo de 2014 h |

La Comissió d’Avaluació Econòmica i d’Impacte Pressupostari (CAEIP) del CatSalut acaba de presentar la Guia i recomanacions per a la realització d’avaluacions econòmiques i anàlisis d’impacte pressupostari de medicaments del CatSalut. L’objectiu és que totes les companyies farmacèutiques segueixen els mateixos criteris per fer informes sobre l’avaluació econòmica i l’impacte pressupostari dels nous medicaments.

Informes estandarditzats

Com explica Antoni Gilabert, gerent d’atenció farmacèutica del Servei Català de la Salut, “és una guia adreçada sobretot a la indústria farmacèutica, però també la poden fer servir hospitals o el mateix CatSalut. Quan es fa l’avaluació econòmica d’un medicament, molts aspectes poden ser subjectius. Amb aquesta guia, tothom ha de seguir els mateixos criteris. D’aquesta manera, podem avaluar el cost-efectivitat d’un medicament d’una forma homogènia, estandarditzada i reproduïble. Per exemple, un criteri és que el comparador del nou medicament ha de ser sempre l’alternativa clínica més utilitzada en el moment en què es fa l’informe”. Les companyies farmacèutiques entregaran els seus informes al Servei Català de la Salut. “La guia incorpora un checklist que permet verificar si s’han seguit correctament tots els criteris. Amb aquests informes, podrem saber molt millor quin és l’impacte pressupostari del nou medicament”.

Pendents de la versió final

Segons Antoni Gilabert, “aquesta guia no té en compte només criteris purament econòmics. No es tracta de saber quin és el medicament més barat. La perspectiva és l’efectivitat. Per cada euro que gastem en un medicament, quina és la seva efectivitat? Imaginem que una nova teràpia costa 1.000 euros i permet guanyar un any de vida. I una altra costa 2.000, però permet guanyar-ne cinc. Aquesta és més cost-efectiva. Els metges tindran aquesta informació, si ho desitgen, però, evidentment, poden prescriure el medicament que creguin convenient”.

En l’elaboració d’aquesta guia han participat professionals de referència de tot l’Estat. Però encara no es tracta de la versió final. La guia presentada estarà disponible uns dies més a la pàgina web del Departament de Salut perquè els professionals sanitaris que ho desitgin puguin fer les seves aportacions.

També ha sigut enviada a Farmaindustria per a què doni la seva opinió. Quan la Comissió d’Avaluació Econòmica tingui la versió final, aquesta serà d’accés públic.

La Comissió d’Avaluació Econòmica i d’Impacte Pressupostari és una comissió assessora per a l’anàlisi econòmica i l’impacte pressupostari de medicaments que vetlla per l’eficiència dels recursos públics destinats a la prescripció de medicaments. Pertany al CatSalut i es va crear el 2004. Com assenyala la web del CatSalut, la seva finalitat és “la millora en l’ús racional dels medicaments, amb la incorporació i l’aplicació de criteris farmacoeconòmics a la presa de decisions, i efectuar estudis, anàlisis i propostes sobre diferents àmbits que incideixen en la millora de l’ús i del posicionament terapèutic dels medicaments, en l’àmbit del CatSalut”.