Lourdes Feans Barcelona | viernes, 03 de octubre de 2014 h |

Pregunta. Defineixi amb una frase l’esperit del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya (CCPC)

Resposta (RV): Polítiques de salut per als pacients amb els pacients

P. Quina valoració global faria d’aquests dos anys al davant del CCPC?

R (RV): Han estat dos anys molt intensos. El CCPC va néixer amb la ferma voluntat de situar al pacient al centre del sistema i de fer-lo partícip de les decisions que l’afecten, mitjançant una relació basada en els principis de transparència, confiança i corresponsabilitat.

Al llarg d’aquests dos anys, les entitats de pacients i el Departament de Salut hem treballat junts per construir i posar les bases d’aquest projecte conjunt. Per això, el 22 d’octubre de 2013 el Govern de la Generalitat va acordar impulsar el Pla Estratègic de la Participació del Pacient en el Sistema Sanitari de Catalunya 2013-2016 i encomanà al Consell Consultiu de Pacients de Catalunya el seu disseny i la seva implementació. Aquest pla inclou les accions necessàries per dinamitzar la participació dels pacients en l’elaboració de les polítiques sanitàries i les mesures necessàries perquè la ciutadania pugui prendre un rol més actiu en el sistema i, en conseqüència, responsabilitzar-se en major mesura de la seva salut i de l’ús adequat dels recursos sanitaris.

Avui tenim un CCPC molt actiu, viu, amb unes entitats de pacients protagonistes que treballen per enfortir el conjunt del teixit associatiu i que participen del desenvolupament de les polítiques sanitàries.

P. Expliqui’m com es materialitzen aquestes idees…

R (RV): Entre els últims projectes podem destacar la participació de les entitats representatives dels pacients amb malalties del cor en el nou pla de reordenació de la cirurgia cardíaca o la participació d’un grup representatiu del CCPC en el projecte que desenvolupem a través de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS), en la línia de promoure l’apoderament i l’autonomia dels pacients en el procés assistencial i facilitar-los informació comprensible sobre alternatives terapèutiques.

P. Senyor Valls, i vostès, les entitats de pacients, quina valoració en fan?

R (EV): Gràcies al CCPC hem guanyat proximitat, ja que tenim via directa de comunicació amb els responsables del Departament de Salut. De manera continuada treballem conjuntament els representants de les entitats de pacients i responsables i tècnics del Departament de Salut en el desenvolupament d’iniciatives i projectes concrets. A més a més, cada tres mesos ens trobem amb el conseller de Salut, qui rendeix comptes del balanç de les polítiques sanitàries i escolta els nostres suggeriments i demandes.

P. Com participen les entitats de pacients en aquestes iniciatives?

R (EV): Nosaltres proposem temes a treballar i a partir d’aquí es formen grups de treball o consells tècnics. Ara mateix hi ha vuit consells tècnics que treballen en àmbits diversos. Per exemple, el Consell Tècnic de Seguretat del Pacient, que ha treballat amb el Servei de Seguretat del Pacient del Departament de Salut validant els materials d’un curs sobre aquest tema per a pacients que sortirà aviat. També està el Consell Tècnic de Bioètica, que, amb el Comitè de Bioètica de Catalunya, ja han engegat un cicle de xerrades/debat mensuals sobre temes que ens preocupen. I el Consell Tècnic de TICs, el Consell Tècnic de Gestió i Qualitat, el Consell Tècnic de Relacions amb Societats Científiques i Col·legis Professionals, etc. I, és clar, a cada plenari el portaveu de cada comitè tècnic informa de l’estat de la situació a la resta de membres del CCPC.

P. El CCPC ha fet aliances amb altres entitats o institucions? És a dir, reunions amb altres CCAA, internacionalització…?

R (RV): Gran part de les iniciatives que comentava el Sr. Valls s’estan desenvolupant amb aliances amb organismes com l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, el CatSalut, la Fundació TICSalut o l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears i col·legis professionals. El CCPC treballa de manera transversal amb tots els agents implicats en la salut al nostre país.

També hem impulsat una primera reunió que va tenir lloc a Barcelona amb els responsables d’experiències similars a altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol (Extremadura, Astúries i Galícia), que va servir per intercanviar coneixement i iniciar una línia de col·laboració en aquest sentit.

P. El pròxim 17 d’octubre, el CCPC celebra la seva II Jornada Anual: “Compartir per avançar”. Espera els mateixos resultats?

R (RV): La primera edició de les jornades “Compart’ir per avançar” va reunir prop de 1.000 persones: pacients, familiars, representants d’associacions de pacients i professionals sanitaris d’arreu del país. L’èxit de la primera edició ens ha portat a organitzar la segona, que estem segurs assolirà els objectius que ens hem marcat: conèixer diferents models de participació dels pacients en els sistemes sanitaris internacionals, reflexionar sobre la necessitat d’avançar en aquest sentit, integrar la visió professional i del pacient que permeti garantir el contínuum assistencial i reflexionar sobre la necessitat del sector associatiu d’avançar en matèria de gestió amb qualitat, transparència i bones pràctiques. Comptem amb més de vint ponents de reconegut prestigi en el seu àmbit. El 20 per cent d’ells internacionals que vénen de Bèlgica, Itàlia o Dinamarca. Estem segurs que serà una oportunitat de compartir coneixement per avançar en la millora de la salut al nostre país.