ECONOMIA/ Projecte de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2014

br

O.G. Barcelona | viernes, 08 de noviembre de 2013 h |

El Departament de Salut de Catalunya disposarà l’any vinent d’una partida pressupostària de 8.220,6 milions d’euros, xifra lleugerament inferior (-0,03 per cent) a la de 8.221 milions de despesa contemplada en la pròrroga dels pressupostos de l’any 2012, aprovada el passat agost.

El conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, va presentar el Projecte de Pressupostos 2014 al Parlament català, destacant que s’ha apostat per mantenir el nivell de despesa existent sense que s’hagin d’introduir noves retallades. Per això, els ajustos s’han d’assolir per la via dels ingressos, a través de privatitzacions, venda de patrimoni i noves taxes. La despesa pressupostada dels diferents departaments de la Generalitat arriba a 20.295 milions, que representa un creixement del 0,2 pel que fa a la despesa dels departaments de la Generalitat.

Prioritats socials

Segons la Generalitat, és necessari mantenir la capacitat de despesa dels departaments, ja que la reducció dels recursos disponibles hagués comportat un deteriorament dels serveis públics que considera essencials.

En aquest sentit, Mas-Colell va insistir molt en el fet que la despesa social ha estat una prioritat en la confecció d’aquests pressupostos, amb la finalitat de “mantenir els serveis del nostre estat del benestar i protegir els més perjudicats per la crisi econòmica”.

Amb aquest propòsit, la despesa social, que englobaria Salut, Ensenyament i Benestar Social, la Renda Mínima d’Inserció i el suport a les famílies en matèria d’habitatge, concentra el 71,1 per cent de la despesa disponible.

Polítiques de salut

El projecte dels pressuposts contempla un total de 8.276,8 milions d’euros destinats a polítiques de salut, dins de les quals la definició i implantació del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 és la principal prioritat, conjuntament amb un model de salut pública que reforci la protecció i la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i la seguretat alimentària.

Entre les actuacions principals incloses en els pressupostos cal destacar l’objectiu de continuar avançant per desplegar un model sanitari propi de cobertura universal, millorar la capacitat resolutiva de l’atenció primària, o avançar cap a la implantació efectiva d’un model únic d’història clínica compartida, de la recepta electrònica i de la carpeta de salut del ciutadà.

La partida destinada al Servei Català de la Salut (CatSalut) és de 8.044,5 milions d’euros, 11,9 milions menys que l’any passat, que suposen una lleugera disminució del 0,1 per cent. D’aquesta quantitat, 1.309 milions corresponen a l’atenció primària, 3.931 a l’atenció especialitzada, 2.453 a transferències internes, 293 per altres serveis de salut i 55 a l’apartat de direcció i administració generals.

Per la seva banda, l’Institut Català de la Salut (ICS) disposarà de 2,518,7 milions, la mateixa xifra que l’any anterior. Un total de 77 milions corresponen a direcció i administració generals, 992 es destinaran a l’atenció primària (l’ICS gestiona el 85 per cent dels centres d’AP) i 1.449 a l’atenció especialitzada.

Tendència a la precarització

Mas-Colell i Artur Mas coincideixen en el fet que no són els pressupostos que ells volien per a Catalunya. El president de la Generalitat va declarar que no és el “pressupost ideal”, donades les condicions financeres i considerant que es tracta de els “comptes socialment més justos possibles”.

No és de la mateixa opinió el secretari general del sindicat Metges de Catalunya. Francesc Duch, per a qui la partida destinada a la sanitat catalana representa una retallada del 16 per cent respecte a la situació existent l’any 2010, abans de les retallades. “Si ens circumscrivim a l’anterior pressupost aprovat al Parlament l’any 2012, suposa una davallada del 5,31 per cent”, afegeix Duch.

Metges de Catalunya considera que aquests comptes consoliden la tendència a la precarització de la sanitat i apunta que es manté la despesa sanitària per càpita de l’any passat, de 1,095 euros per habitant, inferior a la de l’any 2006, que va ser de 1,118 euros.

El Projecte de Pressupostos es debatrà i votarà al Parlament de Catalunya el propvinent 19 de desembre, i s’aprovarà probablement sense importants variacions, ja que el Govern de Convergència i Unió comptarà amb el suport d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Les prioritats socials concentren el 71,1 per cent dels recursos previstos

Es manté la despesa sanitària per càpita de l’any passat, de 1.095 euros per persona

Un Decret Llei publicat al DOGC el passat 22 d’octubre regularitza la ubicació de l’Institut Català de la Salut (ICS), de manera que resta adscrit al Servei Català de la Salut (CatSalut). L’ICS té naturalesa d’empresa pública i gestiona vuit hospitals i 288 centres d’atenció primària, entre altres equipaments.

Aquest Decret Llei introdueix mesures per simplificar i reduir el nombre d’estructures instrumentals de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de contribuir a la reducció de la despesa i el dèficit públic.

Així mateix, contempla l’extinció de la personalitat jurídica de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAMS) i de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPACAT), que a partir d’ara dependran del Departament de Salut.

La norma, signada per Artur Mas i la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, també modifica les funcions de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries, algunes de les quals es traslladen al Departament de Salut, com són les relacionades amb la implementació de sistemes d’avaluació i acreditació dels professionals sanitaris, de planificació operativa, el desenvolupament i execució de la formació especialitzada i continuada en ciències de la salut, i l’ordenació de les professions sanitàries.