José A. Rodríguez Barcelona | viernes, 12 de septiembre de 2014 h |

Un treball liderat pel Grup de Genòmica Translacional del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia de Barcelona ha demostrat que el càncer de mama HER2 positiu es pot classificar en quatre subgrups diferents segons les seves característiques moleculars.

El mes de gener, el mateix grup, liderat per Aleix Prat, publicava que el càncer de mama HER2 positiu es pot classificar en Luminal A, Luminal B, HER2 enriquit i basal-like. Segons Aleix Prat, la novetat del nou treball “és que és la primera vegada que s’ha pogut comparar, en més de 1.000 mostres, les característiques moleculars (proteïnes, ARN i ADN) d´aquests quatre grups amb els mateixos 4 grups de la malaltia HER2 negativa”. I han demostrat que, tenint en compte la classificació molecular dels quatre grups, no hi ha quasi diferències biològiques, ni de supervivència, entre els tumors de mama HER2 positiu i HER2 negatiu.

El descobriment assenyala el camí per tractar la malaltia amb més precisió. “Avui dia, tots els tumors HER2 positiu es tracten de la mateixa manera; amb tots els fàrmacs disponibles. Al nostre estudi previ vam veure que el grup HER2 enriquit respon de forma diferent del tractament anti HER2”, assenyala Prat. A parer d’aquest especialista, “moltes pacients estan sobretractades. El que suggereix el nou estudi és que podem començar a aplicar tractaments menys o més agressius en funció de la nova classificació molecular”.

Ara el repte és estudiar més detalladament les diferències genòmiques entre cada un dels subtipus de HER2 positiu i com aquestes poden predir l´evolució clínica de les pacients. “Nosaltres hem fet servir el test genòmic PAM50 per identificar els quatre subtipus moleculars”. Aquest test ja ha estat incorporat pel CatSalut a alguns centres hospitalaris per decidir si un pacient amb càncer de mama HER2 negatiu ha de rebre quimioteràpia o no després de la cirurgia. “Estem avaluant aquest test per veure si es pot fer servir en el càncer de mama HER2 positiu”. En aquesta línia, el grup d’Aleix Prat està portant a terme, junt amb el grup cooperatiu SOLTI, un estudi clínic prospectiu per estudiar quin subgrup de pacients amb malaltia HER2 positiu no necessita quimioteràpia.

Possible fàrmac per a HER2 negatiu

Per la seva banda, el Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO) ha provat amb èxit el fàrmac experimental nintedanib combinat amb la quimioteràpia estàndard amb paclitaxel. El resultat és una remissió total dels tumors en un 50 per cent de les pacients amb càncer de mama primerenc tipus HER2 negatiu. “Amb el tractament actual s’aconsegueix un 25-30 per cent. A més, amb nintedanib la resta de pacients presenten una resposta parcial”, explica Miguel Ángel Quintela, cap de la Unitat d’Investigació Clínica de Càncer de Mama del CNIO. Cal recordar que el HER2 negatiu és el tipus de càncer de mama que tenen el 85 per cent de les dones que pateixen aquesta malaltia.

El mecanisme d’acció de nintedanib és doble. Per una banda, bloqueja el creixement de nous vasos sanguinis al voltant dels tumors. Un efecte que compromet el desenvolupament d’aquests. “D’altra banda, dins del HER2 negatiu hi ha un 10-15 per cent que són FGFR positius. I el fàrmac bloqueja l’expressió de la proteïna FGFR positiva, que proporciona les característiques agressives als tumors”, assenyala aquest investigador. “I un altre avantatge és que nintedanib presenta un perfil d’efectes secundaris molt favorable perquè no redueix les defenses ni provoca nàusees o la caiguda del cabell”.

Actualment, el grup liderat per Miguel Ángel Quintela té en marxa un estudia de fase 2 amb 130 pacients, randomitzat, amb aquest fàrmac experimental. “Busquem obtenir marcadors biològics per poder identificar quins pacients es poden beneficar d’aquest fàrmac”. Els investigadors esperen tenir els resultats d’aquest estudi a principis del 2015.