Targeta Sanitària/ Immigrants amb residència temporal

br

J. MONTANER Barcelona | viernes, 01 de marzo de 2013 h |

En aplicació del Reial Decret 1192/2012 de 3 d’agost, els ciutadans estrangers sense permís de residència a l’Estat espanyol perdien la seva condició d’assegurats o beneficiaris del Sistema Nacional de Salut. El Departament de Salut, nogensmenys, continua garantint l’assistència a les persones que l’INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social) va deixar de reconèixer en virtut d’aquell decret.

La regularització de l’accés a l’assistència sanitària de les persones estrangeres que no tenen condició d’assegurades, segons Joan Lluís Piqué, cap de la Divisió d’Atenció al Ciutadà del Servei Català de la Salut, “pretén evitar els perjudicis per a aquestes persones, que es poden produir en cas de no rebre l’adequada assistència; evitant un augment de la vulnerabilitat dels col·lectius en risc d’exclusió social i evitant, també, els riscos generals en l’àmbit de la salut pública i comunitària que poden provocar un conjunt de malalties infeccioses sense control”.

N1 i N2

Fruit d’aquesta situació, el Departament de Salut ha decidit facilitar l’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del CatSalut als ciutadans ja empadronats a Catalunya que no tenen la condició d’assegurats o beneficiaris del Sistema Nacional de Salut. En els propers dies, aquestes persones estrangeres sense residència legal majors d’edat i empadronades, rebran la targeta N1 (menys d’un any d’empadronament) o N2 (més d’un any d’empadronament). A les persones majors d’edat de qui no consta empadronament se’ls enviarà una carta per tal que l’acreditin. En total, es preveu que es lliuraran unes 116.000 TSI a aquest col·lectiu. “Alhora, cal destacar que s’han detectat 89.402 menors d’edat estrangers a qui el decret ja els reconeix el dret a l’assistència sanitària universal.”

De la resta de casos que l’INSS considerava que no tenien dret a l’assistència sanitària (al voltant de 600.000 en total), el CatSalut els ha pogut anar regularitzant tots els expedients i, en aquests moments, resten pendents tant sols al voltant de 170.000 persones (que s’han tramès a l’INSS per tal que se’ls pugui reconèixer el mateix dret).

En virtut de la Instrucció 10/2012 del CatSalut, les persones que sol·licitin l’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a Catalunya cal que acreditin “estar empadronades en qualsevol dels municipis de Catalunya per un període continuat, almenys, de tres mesos immediatament anterior a la presentació de la sol·licitud de reconeixement d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública del CatSalut”.

Piqué reconeix que, segons el tall oficial del Registre Central d’Assegurats del 2013, en aquests moments hi ha 7.568.988 TSI a Catalunya, un 0,43% menys que al 2012. “Això suposa suposa 32.825 TSI menys.” Les baixes corresponen a defuncions (31,1%), trasllats (66,9%) i altres (1,9%).